Kjentmannspostene fra 1981, blått kort

Kjentmannspostene fra 1981

Liste ajourført 1/10 1981, blått kort(avskrift)
Kjekstadmarka
 • Brennåsen (N Verkenmosen) 10 m v/trigpkt på bjørk
 • Gyriåsen (Ø Skapertjern På bjørk på høyste sydlige punkt
 • Skakkleivåsen (N Stuvtjern) På trigpkt 323 på løvtre
 • Trangeberga (NV Stordammen) På gran på liten kolle 75 m S løypekryss
 • Åstjern (S Ulven) Ved bekkeutløp N tjern

  Vestmarka

 • Aschenbergsetra (S Sætermyrene) På løvtre ved krysset merket sti
 • Furuåsen (SØ Solli) På gran 300 m fra høyeste punkt 455 m.o.h.
 • Gampen (ca 2,5 km S Lindeberget På tårn ved trigpkt. 450 m.o.h
 • Moldkastet (V Haukelisetra) På hyttevegg
 • Skaugumåsen (NØ Semsvatnet) På kolle 500 m NV trigpkt. 348
 • Skoslitern (NV Stovivannet) I stikryss ved Skoslitern
 • Toverudbrenna (NV Kalvemyrputtene) På stubbe på kolle 500 NV høyde 428

  Bærumsmarka

 • Fiskelaustjern (N Steinshøgda) På or syd for tjernet
 • Hvitsteinåsen (SSV loravannet) På bjørk under trigpkt 392 m.o.h
 • Høgåsen (Ø Abortjern) På gran på topp 414 m.o.h
 • Kringletjern (SSØ Burudvann) På furu vest for tjernet
 • Merraskallen (S Venneråsen) På bjørk på toppen (424 m.o.h)
 • Puttmyra (N Brunkollen) På furu ved bekkeutløpet NØ vannet
 • Vensåskollane (V Burudvatnet) Ved trigpkt 376

  Krokskogen

 • Bjørntjern (N Holmevannet) Syd på furu
 • Bukkehøgda (NØ Retthelltjern) På trigpkt. 502 m.o.h.
 • Djupvasshøgda (Ø Øyangen) På gran v/trigpkt 601 m.o.h.
 • Dåstjern (S Elgsbrenna) På furu N vannet ved skiløype
 • Finne-Flaksætra (NV sørsetra) 50 m syd på bjørk ved løypa
 • Furuåsen (Kjaglidalen) På furu på høyeste punkt (414 m.o.h)
 • Gjørudshaugen (NNV Øyangen) På trigpkt 679 m.o.h.
 • Gråberget (NØ Løvlia) 50 m NØ for trigpkt. (596 m.o.h.)
 • Kroken (Kjaglidalen) 5o m Ø Isielva ved Kroken
 • Mørkanga (V Gyrihaugen)* På osp Mørkanga v/utsiktspunkt
 • Oppkuven (V Langlia) På tårnet på trigpkt (704 m.o.h.)
 • Sakromstjern (NØ Frøshaug) På bjørk SØ tjernet
 • Skarpsnoåsen (SV Særsetra**) På gran på trigpkt (50 m.o.h)
 • Øskjevallseter (NØ Bruløkka) På lite hus i setergrenda
 • Ålevatn (V Kjaglidalen) På gran på liten kolle, østsiden av Ålevatn
  *Skrives også Mørkganga, Mørkgånga, Mørkegangen etc
  **Det siktes nok til Sørsetra, men dette er nå engang en avskrift!

  Sørmarka

 • Gaupestein (V Mjær) Der skiløypa krysser fylkesgrensen
 • Kolabånnåsen (S Siggerud) På løvtre v/varden
 • Pinnåsen (N Tussetjern) På løvtre v/varden
 • Slettåsen (V Sværsvann) På furu 35 m Ø varde og skiløype (240 m.o.h.)
 • Skrivartjern (V Bindingsvatnet) På furu ved skiløype N vannet

  Nordmarka

 • Almedalshøgda (SØ Gjerdingen) På trigpkt (504 m.o.h.)
 • Barlindhøgda (N Helgern) På tørrgran på høyeste pkt (524 m.o.h)
 • Elneshøgda(V Elnes st. i Hakadal Furu 10 m syd for nedfalt trigpkt (429 m.o.h.)
 • Eriksknatten (V Varingskollen) På trigpkt (517 m.o.h.)
 • Fagerlisetra (S Katnosa) På setervegg
 • Fagervann (S Øyungen) På bjerk v løype fra Kamphaug v for vannet
 • Fjellsjøhøgda (NØ Gjerdingen) På tårn v/ trigpkt. (659 m.o.h.)
 • Gjotjernskollen (Ø Helgeren) På grantre 12 m S for trigpkt. (525 m.o.h.
 • Grasdalskollen (SV Gjerdingen) På tårnet på trigpkt. (642 m.o.h.)
 • Gruvåsen (V Ørfiske) På furutre på kolle (455 m.o.h.)
 • Heikampen (Ø Langlivannet) På tre v/trigpkt (558 m.o.h)
 • Knappa (S Vesle Sandungen) På bjørk under "a" i Knappa
 • Mellomkollen (ca 1,5 km ØNØ Øyungen) 130 m SSØ trigpkt. (536 m.o.h)
 • Pershusfjellet (ca.2 km N Finnstad) På trigpkt. (650 m.o.h.)
 • Roenseter (V Gjerdingen) På husvegg., husklynge 3.hus v. for hovedhus
 • Storhaugen (Ø Hakkloa) På furu på høyeste punkt (519 m.o.h)
 • Svartkulp øvre (Ø Skjersjøen) Ved bekkutløpet
 • Svarttjernshøgda (SV Vestenden av Mylla) På bjørk på høyeste punkt (717 m.o.h.)
 • Sæterputten (Ø Gjerdingen) På gran på NV-siden av putten
 • Åssjøknatten (N Gjerdingen) På trigpkt. (678 m.o.h.)

  Romeriksåsene

 • Dritartjern (SØ Råbjørn) På bjørk 15 m S tjernet
 • Fugleknatten (S Vrangen) På furu 30 m SV for varde på h. pkt . (557 m.o.h.)
 • Kjærstadvangen (SV Rustad) På gran på h. pkt. på Kjærstadvangen, 300 m NNØ for høyeste pkt. på Trollsnesfjellet
 • Låkesæter (NNØ Bjertnessjøen) På uthusveggen
 • Mårratjern (Ø Hakadal Kirke) På furu på SØ siden av tjernet
 • Oberstputten (V Råsjøen) På gran på vestbredden
 • Oppegårdskollen (Ø Hakadal) På tre 10 m V trigpkt. (437 m.o.h.)
 • Paradiskollen (Ø Harestuvannet) På tårn v/trigpkt (670.m.o.h.)
 • Prekestolen (SV Busterudvangen) På gran på toppen (409 m.o.h.)
 • Skotjernsfjellet (N Skotjern) På trigpkt. (ikke avmerket på kartet)
 • Tripperudhøgda (Ø Elsjøane) På gran på høyeste pkt. (562 m.o.h.)

  Lillomarka

 • Barlindåsen (Ø Sandermosen) På furu på høyeste pkt. (405 m.o.h.)
 • Bleiktjern (V Skytta) På furu på østre bredd
 • Brenneberget (N Sørskogen) På gran 30 m SV trigpkt. (441 m.o.h)
 • Torkilstuhøgda (S Movatn) På toppen 250 m SØ for kollen (427 m.o.h)

  Østmarka

 • Biritjern (S Morterudkoia) På gran 30 m N vannet v/skiløype
 • Blåtjernet (ØNØ Dundern) På furu ved bekkeutløpet
 • Dundern (V Ramstadslottet) På kolle på furu 300 m S høyde 359
 • Haugerkollen ØN Elvåga) På furu 50 m S toppen (354 m.o.h.)
 • Helletjerna (SØ grinderkollen) På bjerk 50 m N vannet)
 • Haukåsen (Ø Lutdalen) På furu v/ varden lille Haukåsen
 • Heiåsen (Ø Langen) På furu 10 m s toppen
 • Igletjern (Ø Halssjøen) På furu Ø bekkeutløpet
 • Lisæterkollen (Ø Skålsjøen) På furu på toppen (349 m.o.h.)
 • Nedre Bjørtjerna (Ø Skålsjøen) På furu N tjernet
 • Slettfjellet (Ø Nøklevatn) På furu v/blåmerket løype ved Slettfjellet
 • Stutaue (NNØ Fjell) På furu S vannet)
 • Svartkulp (Ø Blåsyna) På furu v/Bekkeos (strandkanten)
 • Skurvåstjern (v/Ramstadsjøen) På furu V vannet
 • Tonekollen (NØ Mosjøen) På trigpkt. (368 m.o.h.)
 • Trollvatn (SØ Østmarkskapellet) På gran v/skiløype midt mellom Svartkult og Trollvatn
 • Vardåsen (Ø Børternatna) På gran 20 m N trigpkt.


  Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker