Idyll. Otertjern er i dag et idyllisk lite vannhull. Foto: EILIF EGGEN


tertjerns historie henger nøye sammen med Sloradammen, Heggelivann og de utfordringer tømmerfløtingen sto overfor etter at et ras gjorde det umulig å flø ite i Heggelielven. Som erstatning anla man den såkalte Otertjernsrenna, hvorved tømmer ble fraktet i en trerenne til Sloradammen i Sørkedalen.
Otertjernene ble demmet opp for å lette denne fløting, og fremdeles kan man ute på myren fornemme hvorledes dette engang var elvebunn.
Men renna var tungdrevet og gikk snart ut av bruk. I stedet demmet man opp Heggelivannet og snudde vannretningen nordover, via Skamrek og Skotta til Vesleslåtan og sørover igjen mot Svarten og Langlia.


Elven. Mellom demningen og tjernet er det bløt myr som tydelig har vært elvebunn.

 

I nabolaget: Otertjernsrenna ved Homleberget


Kjentmannspost fra 1994 til 1996

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
|
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Kjentmenns Forum